Статистика
Користувачі : 3
Зміст : 1646
Посилання : 8
Переглянути хіти змісту : 1826178
Director.jpg
Лічильник
Яндекс.Метрика
Rambler's Top100
Home ? Наша гордість ? Правила конкурсного приймання учнів

Правила конкурсного приймання учнів

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти , молоді та спорту Смілянської міської ради

 ________________________Н.О. Незнанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Смілянського НВК " ЗОШ І ступеня – гімназія ім.. В.Т. Сенатора"

 ______________________ О.О Дзевульська.

 Схвалено педагогічною радою, радою гімназії протокол №      від

  Правила

конкурсного приймання учнів

до гімназії ім. В.Т. Сенатора м. Сміли

1. Загальні положення

Приймання учнів до гімназії проводиться на конкурсній основі.

Умови конкурсного відбору розробляє дирекція гімназії за участю ради закладу з урахуванням профілю на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.03 року №389 та рекомендацій Міністерства освіти і науки України Про застосування Закону України “Про загальну середню освіту” – щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах № 29-472 від 28.10.2002 року.

Правила конкурсного приймання обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради гімназії, схвалюються ними і затверджуються директором гімназії за погодженням з міським відділом освіти.

У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Інформація про конкурсний відбір до гімназії доводиться до жителів міста Сміли, Смілянського району з 1 квітня поточного року через засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення), письмове оголошення про термін і умови конкурсу розміщується у приміщенні гімназії.

2.2. Конкурсне приймання до гімназії проводиться у такі терміни: з 1 червня по 23 червня, і додаткове приймання, за наявності вільних місць, з 14 серпня по 23 серпня.

2.3. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.4. Для участі в конкурсі учні допускаються на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх заміщують), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності.

2.5. До участі у конкурсних випробуваннях допускаються всі бажаючі.

2.6. Конкурсні випробування можуть проводитися як в усній, так і у письмовій формах, включаючи і тестування (у тому числі і комп’ютерне).

2.7. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується директором гімназії за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.8. Для проведення предметних випробувань з кожного предмета створюється предметна комісія із складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсний відбір учнів до гімназії здійснюється за критеріями:

-         високий пізнавальний інтерес учнів до наук  в цілому,

-         високий загальний рівень творчих можливостей та інтелектуального розвитку учнів,

-         чітка конструктивна мотивація учнями навчальної діяльності.

3.2. Конкурсне приймання включає:

-         співбесіду з конкурсантом в присутності його батьків, у ході якої проводиться психодіагностика рівня розвитку інтелекту, пізнавального інтересу учня, мотивації ним вибору навчального закладу, визначається  кругозір, загальний рівень культури та комунікативності учня. Тривалість співбесіди 30 хвилин.

-         визначення рівня знань, вмінь і навичок з навчальних предметів у письмовій та усній формах. Тривалість випробування 45 хвилин.

3.3. Співбесіда передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та творчого потенціалу. Такі завдання розробляє соціально-психологічна служба гімназії та затверджує директор гімназії за погодженням з Центром практичної психології управління освіти,молоді та спорту Смілянської міської ради.

3.4. Для психодіагностики у гімназії використовуються стандартизовані методики виміру інтелектуального рівня: методика Векслера, текст структури інтелекту Амтхауера, ШТРР (шкільний тест розумового розвитку) та інші.

3.5. Варіанти письмових завдань та теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам розробляють члени приймальної комісії та затверджує директор гімназії. Можливе часткове використання завдань.

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора у запечатаному конверті, який відкривається у день випробування головою приймальної комісії у присутності її членів та вступників.

3.7. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки для відповіді.

3.8. Тривалість написання вступником письмових робіт та підготовки до усного опитування визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо .

3.9. Для проведення іспитів у письмовій формі учням видається папір із штампом гімназії, причому передбачається, що перша сторінка повинна відокремлюватися. Після закінчення іспиту роботи шифруються головою предметної комісії і передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи після виставлення оцінок. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у директора гімназії протягом року.

3.10. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, а саме, до 6-11 класів проводиться за умови наявності вільних місць у вигляді співбесіди.

3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколу (додаток 1) і оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення  всіх його учасників не пізніше ніж через три дні після проведення цих випробувань. Протоколи конкурсних випробувань зберігаються у тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.12. Адміністрація навчального закладу може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для призерів міських, обласних предметних олімпіад предметів суспільно-гуманітарного циклу, категорійних дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС,вимушених переселенців та дітей військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО.

3.13. За особливими умовами до 10 класу гімназії зараховуються випускники 9 класу Смілянського навчально-виховного комплексу, які мають високий, достатній рівень навчальних досягнень та демонструють здатність до саморозвитку.

3.14. Підсумки конкурсу підводяться на приймальній комісії, яка приймає рішення про зарахування учнів до гімназії.

 

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховуються до гімназії наказом директора, що видається на підставі рішення приймальної комісії.

4.2. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.3. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка, для учнів 10 класу –свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.4. У разі незгоди з рішенням приймальної комісії, батьки (особи, які їх замінюють) і учні можуть звертатися до голови приймальної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня подання.

4.5. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається гімназією за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.6. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення останньої є остаточним.

4.7. Учні, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи) вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Учні 6-11 класів, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі , де вони навчалися до участі у конкурсі.

4.8. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року відраховуються з гімназії.

4.9. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять кілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог  Інструкції про порядок  конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами покладається на директора гімназії.

5.3. У разі порушення гімназією вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених гімназією, рішенням управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради результати конкурсу вважаються недійсними. У такому разі управління освіти,молоді та спорту, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Останнє оновлення (Середа, 23 вересня 2015 15:02)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Найбільш переглянуті

Форма входуЯкий предмет вам більше подобається?